Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Hledat

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Informace k organizaci a průběhu zápisu v Základní škole Chlumčany, okres Plzeň-jih

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 20. dubna 2020.

1.2 Místo zápisu:

Zápis v budově Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih, Komenského 154, 334 42 Chlumčany, proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i bez osobní přítomnosti dětí.

1.3 Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky: v6x8d8c),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen poslat prostý email (e-mailová adresa: zschlumcany1@volny.cz),
  3. poštou s vlastnoručním podpisem (Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih, Komenského 154, 334 42 Chlumčany),
  4. osobním podáním s vlastnoručním podpisem (vložením do poštovní schránky umístěné na oplocení školy u hlavního vchodu do budovy).

Pokud by bylo podání učiněno ústně nebo pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádosti uvedenými způsoby je možné podávat v období od 1. dubna 2020 do 20. dubna 2020.

1.4 Potřebné dokumenty (povinné přílohy žádosti o přijetí):

Rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo dítě v minulém roce zapsáno v jiné škole - stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Vyplněné dokumenty Údaje o žákovi a 111Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1.5 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.6 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.7 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
  3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad školní docházky lze podat stejným způsobem a ve stejném termínu jako žádost o přijetí k základnímu vzdělání (bod 1.3).

Pokud zákonný zástupce ještě v době zápisu nemá písemná vyhotovení povinných doporučení, je možné doložit je dodatečně.

Rozhodnutí o odkladu bude vydáno až na základě kompletních podkladů.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Je možné přijmout všechny zájemce.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Je možné přijmout všechny zájemce.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

Doplňující informace:

Na e-mail uvedený v žádosti o přijetí bude zákonnému zástupci po ukončení období na podávání žádostí o přijetí sděleno registrační číslo. Po skončení správního řízení bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí.

5. Popis motivační části zápisu

Vzhledem k Opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 motivační část zápisu neproběhne. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.


Dokumenty ke stažení

Nepřehlédněte

  • Důležité sdělení ředitelky školy
  • Informace k přijímacímu řízení
  • Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 
Zobrazit podrobnosti...

Učivo

Úkoly pro 1. stupeň byly zadány před ukončením výuky dne 10. 3. 2020 a zadávání dalších úkolů probíhá prostřednictvím e-mailové komunikace učitelů s rodiči žáků.

Zveřejňujeme plány a úkoly pro jednotlivé ročníky na 2. stupni (i ty zadané před ukončením výuky dne 10. 3. 2020) a žádáme všechny rodiče, aby na své děti dohlédli a motivovali je k plnění zadaných úkolů. Všichni žáci mají také možnost konzultace s vyučujícími všech předmětů prostřednictvím e-mailu.

Pozorně sledujte odkazy níže, veškeré informace jsou průběžně aktualizovány a úkoly pro další časová období přidávány:

Úkoly pro 6. ročník

Úkoly pro 7. ročník

Úkoly pro 8. ročník

Úkoly pro 9. ročník
 

Jídelníček

Pro žáky a cizí strávníky je školní jídelna do odvolání uzavřena.

Prohlášení o přístupnosti

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany, všechna práva vyhrazena.

FoXprofi.com webdesign