Základní škola Chlumčany

Úterý, 19. března 2019

Josef

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Informace k organizaci a průběhu zápisu

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 29. dubna 2019 od 13.00, 14.30 a 16.00 hodin (průběh zápisu je pro všechny tři skupiny stejný, je možné vybrat si libovolný ze tří zahajovacích časů).

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v bodově Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih, Komenského 154, 334 42 Chlumčany.

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo dítě v minulém roce zapsáno v jiné škole. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Je možné přijmout všechny zájemce.

3. Kritéria pro přijímání žáků

Je možné přijmout všechny zájemce.

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Popis motivační částí zápisu

Cílem této části zápisu s názvem „Krteček u zápisu“ je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy. Po společném zahájení děti mohou procházet jednotlivými stanovišti ve třídách 1. stupně a podle pokynů učitelek plnit různé úkoly.


Dokumenty ke stažení

        Počet přístupů: 259703

© 2007 - 2019 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com