Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Výchovná poradkyně

Rodičům a jejich dětem nabízíme pomoc při řešení školních problémů.

Přijďte si, v průběhu školního roku, popovídat s výchovnou poradkyní p. uč. Říhovou.

Konzultační hodiny

 • úterý 07.30 - 07.45 h
 • středa 11.30 - 12.15 h
 • čtvrtek 11.30 - 12.15 h
 • po předchozí domluvě (osobní nebo telefonické) i kdykoliv mimo tyto hodiny

Informace k přijímacímu řízení

Plán práce výchovného poradce – školní rok 2019/2020

Srpen

 • kontrola vykazování žáků s poruchami učení a chování (zprávy PPP a SPC)
 • nástěnka výchovného poradenství - nástěnka k volbě povolání
 • stanovení konzultačních hodin

Září

 • seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro školní rok 2019/2020
 • vypracování a doplnění evidence žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, seznámení pedagogů s těmito žáky
 • zajištění vypracování individuálních vzdělávacích plánů a umístění asistentů pedagoga k žákům
 • zajištění vypracování plánů pedagogické podpory
 • seznámení s vyhláškou č.27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • seznámení s platnými vyhláškami a s aktuálními změnami vyhlášek
 • vypracování přehledu žáků se specifickými poruchami učení a chování
 • upozornění žáků 8. a 9. ročníku na důležitost dobrého prospěchu pro výběr školy
 • první průzkum volby škol u žáků 9. ročníku
 • zjištění zájmu žáků 9. ročníku o testy profiorientace, domluvení termínu s PPP Plzeň-jih
 • informace od asistentů pedagoga

Říjen

 • projednat způsob hodnocení a klasifikace u žáků se specifickými poruchami učení
 • informovat žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra,…)
 • zpracovat návrh na zařazení dětí s vadami řeči, resp. sluchu do logopedické péče
 • předávat žákům 9. ročníku informace ze středních škol a učilišť, doplňovat informace o „Dnech otevřených dveří“ na školách
 • předběžně zjistit zájem žáků o školy s uměleckým zaměřením (talentové zkoušky)
 • zkontaktovat žáky z nižších ročníků, kteří letos dokončí školní docházku
 • zkontaktovat zájemce o studium na víceletých gymnáziích
 • účast na pravidelném setkání výchovných poradců

Listopad

 • soustředit a odeslat přihlášky ke studiu v uměleckých školách
 • zpracovat informace významné pro volbu dalšího studia nebo pro jiné formy přípravy na povolání a předat je žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům
 • kontrola následných vyšetření žáků se specifickými poruchami učení a chování
 • podat návrhy na vyšetření žáků v PPP
 • náborové návštěvy pro žáky 9. třídy
 • žádosti o prodloužení školní docházky
 • vypracování testů „Profiorientace“
 • schůzka výchovného poradce s rodiči (v rámci informativních schůzek pro rodiče)

Prosinec

 • předávat žákům 9. ročníku informace ze středních škol a učilišť, doplňovat informace o „Dnech otevřených dveří“ na školách
 • druhý průzkum volby škol u žáků 9. ročníku
 • průzkum zájmu žáků 5. a 7. ročníků o studium na víceletých gymnáziích
 • konzultace pro žáky a rodiče zaměřené na volbu povolání (v případě zájmu)
 • pozvat žáky 9. ročníku k individuálním konzultacím o volbě povolání (v případě zájmu)
 • náborové návštěvy pro žáky 9. třídy

Leden

 • rozdání přihlášek a seznámení žáků 9. ročníku (příp. 5. a 7. ročníku) a žáků vycházejících z nižších ročníků se správným způsobem jejich vyplnění - 2 přihlášky
 • kontrola klasifikace žáků se specifickými poruchami učení a chování
 • kontrola plnění individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
 • konzultace pro žáky a rodiče zaměřené na volbu povolání

Únor

 • doplnění evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami
 • vydávání zápisových lístků rodičům vycházejících žáků
 • odevzdávání přihlášek ke studiu na SŠ a SOU a jejich kontrola
 • projednání způsobu hodnocení a klasifikace u žáků se specifickými poruchami učení a chování

Březen

 • podání návrhů na vyšetření žáků v PPP

Duben

 • evidovat žáky přijaté v prvním kole přijímacího řízení
 • poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních na SŠ a SOU
 • informovat nepřijaté žáky o volných místech na SŠ a SOU

Květen

 • evidovat žáky přijaté v druhém kole přijímacího řízení
 • zpracovat údaje o přijímacím řízení do SŠ a SOU

Červen

 • zpracovat vyhodnocení žáků při přijímacím řízení do SŠ a SOU
 • kontrola kartotéky, vyřadit vycházející žáky
 • kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští školní rok

V průběhu roku

 • spolupracovat s PPP Plzeň – jih a s ostatními poradenskými zařízeními
 • spolupracovat s informačním a poradenským střediskem ÚP Plzeň – jih
 • zajistit exkurze žáků (rozvoj technického vzdělávání)
 • na žádost rodičů zajistit vyšetření dítěte v PPP
 • evidovat závěry - doporučení vyšetření PPP a seznámit s nimi třídní učitele a všechny vyučující, zajistit informovaný souhlas rodičů
 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími rozpoznávat žáky se specifickými vývojovými poruchami učení nebo poruchami chování
 • dle návrhů PPP průběžně vypracovávat individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
 • poskytovat poradenské služby rodičům i žákům
 • ve spolupráci s ostatními vyučujícími individuálně pracovat s žáky se specifickými poruchami učení a chování a s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

        Počet přístupů: 296087

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com