Základní škola Chlumčany

Sobota, 29. února 2020

Horymír

Plán environmentální výchovy
Školní rok 2019/2020

Environmentální výchova je výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím, které má složku přírodovědnou, ekonomickou i mezilidskou. Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou, provozem školy i mezilidskými vztahy.

Děti učíme vnímat, pozorovat, srovnávat a hledat vzájemné vztahy a souvislosti mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Upozorňujeme na ekologické problémy a informujeme o možnostech dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Cíl

 • prohloubit vztah žáků 1. a 2. stupně k přírodě
 • pěstovat u nich takové návyky vedoucí k ochraně životního prostředí a porozumění souvislostem mezi činností lidí a stavem životního prostředí
 • vést žáky k samostatnosti, aktivitě, tvořivosti, odpovědnosti, důležitosti tolerance a mezilidské komunikace

Uplatňování ekologických aspektů ve vyučování:

 • výuka prvouky, přírodovědy a přírodopisu
 • výuka vhodně doplňována výukovými programy na PC, odbornými časopisy a literaturou, internetem
 • přírodovědné vycházky – pozorování přírody, změny v ročních obdobích, poznávání rostlin a živočichů, správné chování v přírodě
 • propojenost s ostatními předměty: pracovní činnosti – zvelebování okolí školy (zahrada), výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodověda, přírodopis, prvouka – výchova ke zdravému životnímu stylu, informování o nebezpečích spojených se zneužíváním návykových látek, výchova k toleranci a rasové snášenlivosti, vytváření kladných životních postojů, pomoc při vytváření žebříčku hodnot
 • tématika ochrany člověka za mimořádných událostí

Krátkodobé projekty

 • „Vánoční krabice od bot“
 • Masopust
 • Den Evropy
 • Návštěva plzeňské ZOO
 • Velikonoční prodej
 • Beseda s autorem

Exkurze

 • Plzeň – historická
 • výrobní závod Lasselsberger Chlumčany
 • Praha – historická
 • OÚ Chlumčany
 • Návštěva včelaře v Příchovicích (p. Sedláček)
 • Knihovna Chlumčany
 • Muzeum Přeštice
 • Techmania
 • Černošín – skládka odpadu

Dlouhodobé projekty

 • Zdravé zuby – (1. stupeň)
 • Sběr druhotných surovin
 • zapojení do projektu Recyklohraní – sběr vybitých baterií, drobných elektrospotřebičů, tonerů
 • Projekt Les ve škole
 • Projekt kamarád
 • Adopce na dálku
 • Adopce zvířete v plzeňské ZOO - puštík
 • Evropský den jazyků 26. 9.
 • Den Země – zaměřeno na ekologii
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí – celoškolní projekt

Spolupráce s ostatními

 • Ekologické středisko Ametyst
 • Myslivecký spolek v Chlumčanech
 • Sdružení Tereza
 • Mateřská školka v Chlumčanech

        Počet přístupů: 296095

© 2007 - 2020 ZŠ Chlumčany & FoXprofi.com